چهاردهمین دوره مسابقات کشوری برگزار شد

چهاردهمین دوره مسابقات بزرگ کشوری با قهرمانی تیم لرستان به اتمام رسید.
در این مسابقات که به همت شیهان داوود عارفی از اساتید و قهرمانان مطرح کیوکوشین برگزار شد تیم های خوزستان به مقام دوم و کرمان به مقام سوم دست یافتند.
این شاخه زیر انجمنی ندارد