مدرسین کیوکوشین تزوکا ایران و خاورمیانه(IKO4)

هانشی محمد رضا آذوغ ، رئیس کیوکوشین تزوکا ایران و خاور میانه
شیهان داوود عارفی ، رئیس کمیته آموزش کیوکوشین تزوکا ایران
شیهان سجاد عارفی، مربی بدنساز تیم ملی کیوکوشین تزوکا
این شاخه زیر انجمنی ندارد