ساعِد Forearm

نام بخشی از دست بدن است که میان بازو و مچ دست قرار گرفته است. از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین تشکیل شده است.
.
تصویر
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد