بازو

به بخشی از اندام فوقانی گفته می‌شود که میان شانه و آرنج قرار گرفته‌است. استخوان آن هومروس(استخوان بازو) است.
.
تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد