مفصل شانه یا مفصل گلنوهومرال

جزیی از کمربند شانه‌ای است. بیشترین میزان حرکت در کمربند شانه‌ای مربوط به مفصل شانه بوده و سه مفصل دیگر از تحرک کمتری برخوردارند.
.
تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد