مچ پا Ankle

بین کف پا و ساق پا قرار دارد.
.
تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد