ساق پا

بخشی از اندام تحتانی است که بین زانو و مچ پا قرار گرفته‌است . دو استخوان نازک نی و درشت نی در ساق پا قرار دارند . اعصاب، عروق و عضلات متعددی در ساق پا وجود دارند.
.
تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد