لگن یا لگن خاصره

تصویر

لگَن، یا لگن خاصِره (Pelvis) شامل کمربند لگنی در جلو و استخوان‌های خاجی و دنبالچه در پشت است.
استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوان تهیگاهی، شرمگاهی و نشیمنگاهی بوجود آمده‌است.
این شاخه زیر انجمنی ندارد