هنر هفتم

تصویر

در این بخش بحثای سینمایی، نمایشی، ادبیاتی، داستانی و هنرهای دیداری شنیداری آزاد است. از نقد و تحلیل تا معرفی و پیشنهاد
این شاخه زیر انجمنی ندارد