رو نمایی

اینجا هرکی ادعای قهرمانی داره رو به چالش و جنگ بکش
کافیه تو اینستا یا اطرافت یه نگاه بندازی کم نیستن افرادی که حتی تو خونشون مقام نمیارن اما ادعای قهرمانی دارن، یه سریا هم که استاد رفتن به مسابقات بی اعتبار هستن که برن اونجا عکس بگیرن بگن قهرمان شدم، البته اینا احمق نیستن ها اینقد بی ادبن که دیگران رو احمق فرض میکنن، اینجا جایی هست که میتونی اینارو به چالش بکشی.

تصویر

اینجا میتونی از هر مسابقات بی ارزشی که برگزار میشه و شده بگی و از خصوصیات روانی اینگونه افراد هم حرف بزنی، اگه نمونه ای دیدی حتما معرفی کن اینجا به چالش بکشونیمش
این شاخه زیر انجمنی ندارد