دروغ و روشنگری

هرجا که پول باشه دلال هم ایجاد میشه، اینجا محلی برای بیانِ نگاهای تحلیلی نقد گونه به تبلیغات و مباحث ورزشیِ، هر چیزی که حس میکنی بوی دروغ میده اینجا مطرح کن


تصویر

حتی میتونی در مورد علل روانشناسی دروغ صحبت کنی
این شاخه زیر انجمنی ندارد