چطوری بدون هیچ مشکلی و راحت ثبت عضویت بزنم

فیلتر شکن خاموش !!!
واسه انجام مراحل ثبت عضویت و ورود به سامانه فیلتر شکن رو خاموش کن
بیشتر از 5 بار خطا تو وارد کردن اطلاعات شخصی سیستم اجازه ورود بهت نمیده پس همون بار اول دوم با دقت وارد کن
این شاخه زیر انجمنی ندارد