تایپ|صفحه آرایی|ویراستاری| ترجمه

محلی برای افراد توانمند در انجام خدمات ترجمه، تایپ ، صفحه آرایی با indesign و LATEX ، ویراستاری علمی مطالب
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد