کاراته آزاد

سبک های آزاد شامل : کیوکوشین، گوجوریو ، دای‌ دو جوکو ، انشین ، جیسن کاراته ، سی دوکان کاراته و ...
این شاخه زیر انجمنی ندارد