کنترلی

سبک های کنترلی شامل : شوتوکان ، شیتوریو ، گوجوریو ، وادوریو ، کان ذن ریو و ...
این شاخه زیر انجمنی ندارد