تماس با مدیر کل انجمن

http://edusports.co
از عضویت شما در اولین و تنها سامانه هدفمند آموزش و ورزش در ایران خرسندیم
برای ارتباط با ما میتونی خیلی راحت پیامتو بنویسی ، این ارتباط میتونه علتهای مختلفی داشته باشه از همکاری تا خواسته های مثل بهبود سطح دسترسی شما و درخواست مدیریت و انجمن سازی.
این سامانه با حضور تو در نوع خودش بی نظیره

ورزش بدون حرف اضافه | گروه بین المللی آموزش | کار آفرینی و استخدام | از مبتدی تا مربیگری و قهرمانی | فروشگاه استاندارد ورزشی | مدرک و مربیگری
تصویر

مدیر کل

این پیغام به صورت متن ساده ای ارسال خواهد شد و نمیتوانید در آن از HTML ویا BBCode استفاده کنید. آدرس بازگشت این پیغام ایمیلی است که در حین عضویت در سایت آن را تعریف کرده بودید.